Dofinansowanie UE
Argus > Dofinansowanie UE

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w ramach prowadzonego postępowania nr 1/2023/Argus w dniu 31.03.2023r dokonano wyboru Wykonawcy.
Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano: YESDIGITAL SP. Z O.O., ul. Juliusza Słowackiego 24, 35-069 Rzeszów

Uzasadnienie wyboru:

Oferta YESDIGITAL SP. Z O.O. złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2023/Argus, została uznana za spełniającą wszystkie wymagania dotyczące oferenta i przedmiotu oferty oraz kryteria wyboru. W ramach postępowania wpłynęła tylko jedna oferta i tym samym otrzymała ona 100 pkt. Ofertę złożono na kwotę 246 000,00 PLN Brutto.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Prace B+R zw. z opracowaniem rozszerzonego systemu do prowadzenia zdalnego nadzoru parametrów procesowych maszyn z funkcją automatycznego przewidywania wystąpienia awarii w oparciu o algorytmy decyzyjne i opcją wspomagania identyfikacji przyczyn wystąpienia awarii” w ramach „μGranty B+R dla przedsiębiorstw”” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne

Zapraszamy do złożenia oferty na:

Przeprowadzenie prac B+R zw. z opracowaniem rozszerzonego systemu do prowadzenia zdalnego nadzoru parametrów procesowych maszyn z funkcją automatycznego przewidywania wystąpienia awarii w oparciu o algorytmy decyzyjne i opcją wspomagania identyfikacji przyczyn wystąpienia awarii.

Szczegóły zapytania znajdą Państwo w załączonej dokumentacji poniżej.

 

Zapytanie ofertowe opublikowano dn. 23.03.2023 roku.  

Informujemy, że termin składania ofert wyznaczono do 31.03.2023 roku do godziny 09:00.  

Treść zapytań została opublikowana pod adresem: https://argusmaszyny.pl/dofinansowanie-ue/

Kontakt w sprawie niniejszego postępowania pod adresemserwis@argusmaszyny.pl

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego

Wzór umowy

Szanowni Państwo,

Informujemy iż w ramach prowadzonego postępowania nr 1/2022/ARGUS MASZYNY w dniu 08.07.2022r dokonano wyboru Wykonawcy.

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:   R&D PROJECT Sp. z o.o., ul. Mikołaja Gomółki 2, 80-279 Gdańsk

Uzasadnienie wyboru:  Oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2022/ARGUS MASZYNY. Oferta została uznana za spełniającą wszystkie wymagania dotyczące oferenta i przedmiotu oferty oraz  kryteria wyboru. W ramach postępowania wpłynęła tylko jedna oferta i tym samym otrzymała 100 pkt., ofertę złożono na kwotę: 244 770,00 PLN Brutto.

Zapytanie ofertowe nr 1

Formularz oferty

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Wzór umowy na przeprowadzenie prac B+R

 
SEPARATORY (ZOBACZ WIĘCEJ)