Argus > aktualnosci > Wiadomości

Unia Europejska poinformowała Światową Organizację Handlu (WTO) o zamiarze zastąpienia swoich aktualnych przepisów dotyczących tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością, które pochodzą z recyklingu. Nowe prawo miałoby wejść w życie w lipcu 2022 roku.

7 grudnia 2021 r. Światowa Organizacja Handlu (WTO) ogłosiła projekt rozporządzenia Unii Europejskiej (UE) dotyczący ustanowienia nowych wymagań odnośnie tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością, pochodzących z recyklingu. Projekt przepisów, załączony do dokumentu WTO 21-9180 i notyfikowany pod numerem G/SPS/N/EU/524, zawiera kilka istotnych wymagań. Obejmują one:

– Sprecyzowanie zakresu definicji materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu;

– Określenie zasad wprowadzania na rynek tworzyw tego typu, jak również opracowywania i prowadzenia procesów recyklingu w celu ich wytworzenia;

– Określenie wymagań dla odpowiednich technologii recyklingu;

– Wymaganie, aby materiały i wyroby z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, spełniały szereg kryteriów, gdy są wprowadzane na rynek. Chodzi o wymagania dotyczące ich składu oraz wymagania zgodnie z rozdziałami II i V rozporządzenia (UE) 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością wersja skonsolidowana do września 2020 r.). Jednak przepisy te nie mają zastosowania do przypadkowych, resztkowych zanieczyszczeń obecnych w materiałach i wyrobach z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu;

– Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji, instrukcji i oznakowania;

– Określenie wymagań dla operatorów gospodarki odpadami, w tym wymagania dotyczące:

Zbierania odpadów,

Dekontaminacji,

Przetwarzania i zastosowania tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu,

Funkcjonowania programów recyklingu;

– Określenie kryteriów opracowywania i rejestrowania nowych technologii recyklingu;

– Określenie procedur udzielania zezwoleń na poszczególne procesy recyklingu;

– Wymaganie od podmiotów zajmujących się recyklingiem dostarczenia deklaracji zgodności (DoC, część A załącznika III do projektu rozporządzenia).

 

Tworzywa sztuczne do kontaktu z żywnością – kiedy wejdą w życie nowe przepisy?

 

Zgodnie z komunikatem WTO proponowane są następujące terminy dotyczące projektu rozporządzenia:

Przyjęcie 15 czerwca 2022 r.

Opublikowanie w Dzienniku Urzędowym UE (Dz.U. UE) 30 czerwca 2022 r.

Wejście w życie 20 lipca 2022 r. (20 dni od publikacji w Dz.U. UE)

ARGUS MASZYNY                                                                                                                                                                   2022.03.03

Pandemia COVID-19, wywołana przez wirusa SARS-CoV-2, miała ogromny wpływ na globalną gospodarkę, w tym również na rynek tworzyw sztucznych. Oto analiza tego, w jaki sposób branża tworzyw sztucznych reaguje na wyzwania związane z koronawirusem.

 

*Popyt na jednorazowe produkty ochronne:* Wzrost zapotrzebowania na jednorazowe produkty ochronne, takie jak rękawiczki, maseczki i opakowania jednorazowe, spowodował zwiększenie produkcji tworzyw sztucznych. Firmy z branży plastikowej dostosowały swoje procesy produkcyjne, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na te produkty.

 

*Wzrost e-commerce:* Z ograniczeniami związanymi z lockdownem, wzrósł popyt na zakupy online. To z kolei przyczyniło się do zwiększenia produkcji opakowań kurierskich i innych produktów z tworzyw sztucznych używanych w transporcie i dostawach.

 

*Wyzwania z recyklingiem:* Jednakże, pandemia przyniosła również wyzwania związane z recyklingiem. Z powodu obaw dotyczących higieny, wzrósł używany sprzęt ochrony osobistej, który często nie jest odpowiednio segregowany. To z kolei wpłynęło na efektywność procesów recyklingu tworzyw sztucznych.

 

*Innowacje w produkcji:* W odpowiedzi na wyzwania związane z recyklingiem, firmy skoncentrowały się na innowacjach. Rozwijane są nowe technologie i metody produkcji, które umożliwiają bardziej efektywne przetwarzanie i recykling tworzyw sztucznych, jednocześnie zwiększając zrównoważenie w  branży.

 

*Świadomość ekologiczna:* Pandemia podniosła także świadomość ekologiczną społeczeństwa. Klienci zaczęli bardziej zwracać uwagę na wpływ produktów na środowisko, co skłania producentów tworzyw sztucznych do poszukiwania bardziej ekologicznych alternatyw, takich jak biodegradowalne tworzywa czy surowce pochodzące z recyklingu.

ARGUS MASZYNY                                                                                                                                                              2021.02.21

Wraz z nadejściem 1 stycznia 2020 roku Unia Europejska wprowadziła istotne zmiany dotyczące eksportu odpadów plastikowych do Polski. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie kontroli nad przemieszczaniem odpadów i promowanie zrównoważonego gospodarowania nimi. Ograniczenie eksportu odpadów plastikowych stanowi krok w kierunku bardziej odpowiedzialnego podejścia do problemu globalnej produkcji i utylizacji plastiku. Tylko czyste odpady z tworzyw sztucznych będą mogły być eksportowane w celu recyklingu do krajów rozwijających się.

Komisja Europejska ogłosiła zmiany na krótko przed świętami Bożego Narodzenia. Według Komisji UE wyeksportowała w 2019 r. 1,5 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych, przede wszystkim do Turcji i krajów azjatyckich, takich jak Malezja, Indonezja, Wietnam, Indie i Chiny. Chiny same zdecydowały o ograniczeniach w 2018 roku i poważnie ograniczyły import.

Dotychczasowy model gospodarki odpadami często skutkował transferem problemu z jednego regionu na drugi. Polska, będąca jednym z krajów, które przyjmowały duże ilości odpadów, stała się miejscem intensywnego dyskutowania na temat wprowadzenia ograniczeń. Ostateczna decyzja Unii Europejskiej odzwierciedla jej zobowiązanie do ochrony środowiska oraz dążenie do zrównoważonego rozwoju.

W ramach nowych przepisów eksport odpadów plastikowych z Unii Europejskiej do Polski został ograniczony pod względem ilości oraz rodzaju przesyłanych materiałów. Paleta plastikowych odpadów, które mogą być wysyłane do Polski, została precyzyjnie określona, eliminując tym samym niektóre szkodliwe dla środowiska materiały. To podejście ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na lokalne środowisko oraz zachęcanie do przekształcania i przetwarzania odpadów na miejscu.

Ograniczenie eksportu odpadów plastikowych do Polski skłania również krajowe instytucje do rozwijania własnych zdolności przetwarzania i recyklingu. To z kolei stymuluje inwestycje w nowoczesne technologie oraz rozwój branży zajmującej się gospodarką odpadami. Polska, stając się bardziej samowystarczalna w zakresie przetwarzania odpadów, przyczynia się do globalnego wysiłku w kierunku ograniczenia ilości plastiku trafiającego do oceanów i składowisk.

Nowe regulacje nie tylko mają pozytywny wpływ na środowisko, ale także przyczyniają się do poprawy świadomości społecznej na temat problemów związanych z nadmiernym zużyciem plastiku. Konsumentom coraz bardziej uświadamia się konieczność ograniczenia plastikowego zużycia na co dzień, co prowadzi do zmiany nawyków zakupowych oraz wzrostu popularności alternatywnych, bardziej ekologicznych opakowań.

ARGUS MASZYNY                                                                                                                                                                         2020.01.18

W 2019 roku problem zanieczyszczenia środowiska stał się jednym z najważniejszych tematów globalnej debaty. Wśród wielu aspektów tej kwestii, recykling odgrywa kluczową rolę w dążeniu do bardziej zrównoważonej przyszłości. W Polsce i na świecie podejmowane są liczne działania mające na celu zwiększenie poziomu recyklingu i ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowiska.

Jednakże, poziom recyklingu w Polsce jest niższy niż średnia unijna. Głównie skupiamy się na recyklingu opakowań, a duża część odpadów nadal trafia na składowiska.

W skali światowej, poziom recyklingu był zróżnicowany. Niektóre kraje, szczególnie w Europie, osiągały wysokie wskaźniki recyklingu, podczas gdy inne regiony, zwłaszcza rozwijające się, borykają się z problemem braku infrastruktury i edukacji ekologicznej.

Unia Europejska (UE) w ramach walki z problemem odpadów, ustanowiła dyrektywę w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Obejmuje ona zakazy lub ograniczenia dotyczące jednorazowych plastikowych przedmiotów oraz wprowadza cele dotyczące recyklingu i zwiększenia świadomości społecznej na temat problemu plastiku.

Największy problem stanowią produkty jednorazowego użytku, np. plastikowa szczoteczka do zębów jest wykorzystywana przez ok. 3 miesiące, następnie wyrzucona ze względu na higienę. Nie każdy rodzaj plastiku może zostać poddany recyklingowi, w dodatku nie wszystkie odpady mające potencjał ponownego przetworzenia zostają dostarczone do recyklingu i “giną” wśród śmieci zmieszanych. Plastik, w zależności od jego rodzaju, rozkłada się od 100 do 1000 lat, zatem wspomnianą szczoteczkę będą miały szansę zobaczyć (i będą się z nią musiały uporać) nasze prawnuki.

Dyrektywa w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko wprowadza od 3 lipca 2021 r. zakaz wprowadzania do obrotu takich produktów jak: patyczki higieniczne, sztućce, talerze, słomki, mieszadełka do napojów, patyczki do balonów, a także wykonane z polistyrenu ekspandowanego pojemniki na żywność, pojemniki oraz kubki na napoje.

W środowisku morskim na terenie UE tworzywa sztuczne stanowią 80- 85% wszystkich odpadów.  Odpady te stwarzają poważne zagrożenie dla ekosystemów morskich. Ponadto odpady morskie są transgraniczne, co dodatkowo utrudnia zarządzanie nimi oraz sprawia, że stanowią problem globalny.

Odpady połowowe natomiast stanowią blisko 1/3 odpadów znajdowanych na plażach.

Celem europejskiej strategii na rzecz tworzyw sztucznych jest, aby do 2030 r. wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych wprowadzone do obrotu w UE można było ponownie wykorzystać lub z łatwością poddać recyklingowi. Państwa członkowskie zostają zobowiązane do zapewnienia bezpiecznego dla środowiska gospodarowania odpadami, aby zapobiegać gromadzeniu się odpadów w środowisku morskim, pochodzących zarówno z morza, jak i lądu.

Unia Europejska wskazuje potrzebę opracowywania biodegradowalnych zamienników dla istniejących na rynku produktów z tworzyw sztucznych. Jest to kluczową częścią planu ograniczenia wprowadzania produktów plastikowych na rynek, czyli gospodarki o obiegu zamkniętym.

Butelki stanowią znaczną część odpadów zaśmiecających plaże. Unia Europejska ustaliła odrębne zalecenia względem tych opakowań:

od 2025 r. butelki na napoje, których głównym składnikiem jest politereftalan etylenu, mają zawierać co najmniej 25% tworzyw sztucznych, pochodzących z recyklingu;

od 2030 r. butelki na napoje mają zawierać co najmniej 30% tworzyw sztucznych, pochodzących z recyklingu, obliczanych jako średnia dla wszystkich takich butelek, wprowadzonych do obrotu na terytorium danego państwa członkowskiego.

Unia Europejska wskazuje państwom członkowskim na możliwość tworzenia systemów zwrotu kaucji oraz podjęcia innych, możliwych środków do spełnienia wyznaczonych celów, tj. aby ilość zebranych, jednorazowych butelek po napojach z tworzyw sztucznych w stosunku do takich produktów, wprowadzonych do obrotu w danym roku wynosiła wagowo:

do 2025 r. – 77%;

do 2029 r. – 90%.

ARGUS MASZYNY                                                                                                                                                                  14.04.2019

Pakiet GOZ przyjęty przez państwa członkowskie UE

Rada Unii Europejskiej 22.05.2018 r przyjęła pakiet Gospodarki Obiegu Zamkniętego, tym samym wyznaczając nowe cele dla recyklingu w Europie.
“Państwa członkowskie będą stopniowo zwiększać ponowne wykorzystywanie i recykling odpadów komunalnych w następującym rytmie:

terminy:                                   do 2025               do 2030                 do 2035
Odpady komunalne                     55%                      60%                        65%

Państwa członkowskie ustanowią do 1 stycznia 2025 r. osobny system zbierania tekstyliów i odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych. Ponadto do 31 grudnia 2023 r. bioodpady mają być albo zbierane osobno, albo poddawane recyklingowi u źródła (np. kompostowane w domu). Osobna zbiórka obowiązuje już w stosunku do papieru i kartonu, szkła, metali i plastiku.

Legislacja przewiduje konkretne cele w recyklingu opakowań:

terminy:                                                         do 2025                                do 2030

Wszystkie opakowania                                   65%                                           70%
Plastik                                                               50%                                           55%
Drewno                                                             25%                                           30%
Metale żelazne                                                70%                                           80%
Aluminium                                                      50%                                           60%
Szkło                                                                 70%                                           75%
Papier i karton                                                75%                                           85%

Przepisy określają też cel w zakresie redukcji składowania oraz wymogi dla wszystkich systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Producenci wyrobów podlegających tym systemom będą odpowiadać za zarządzanie etapem odpadowym swoich produktów i będą zobowiązani do ponoszenia kosztów finansowych. Dla wszystkich opakowań zaczną też obowiązywać systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Państwa członkowskie powinny się postarać, by od 2030 r. żadne odpady nadające się do recyklingu lub innego rodzaju odzysku, zwłaszcza odpady komunalne, nie były przyjmowane do składowania.
Pakiet odpadowy ma sprzyjać powszechniejszemu recyklingowi i pomóc w tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym. Będzie promować stosowanie opakowań nadających się do recyklingu lub ponownego wykorzystania oraz lepsze gospodarowanie odpadami.
Rada przyjęła już nowe przepisy i wejdą one w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym”.

Źródło: http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2018/05/22/waste-management-and-recycling-council-adopts-new-rules/

 

ARGUS MASZYNY                                                                                                                               28.05.2018

Efektywne przetwarzanie odpadów foliowych

W obecnych czasach coraz większym problemem staje się odpad foliowy, którego składowanie (zgodnie z DzU z 2015 r. poz. 1277 ) jest zabronione. Musi on być w pełni przetwarzany lub zutylizowany, co niesie za sobą dodatkowe koszty np. dla Gmin.
Z tego powodu co raz większym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców z branży recyklingu tworzyw sztucznych cieszą się linie do regranulacji folii PE, PP połączone z linią do ich mycia. Uniwersalność takiego kompaktowego rozwiązania powoduje znaczne obniżenie sumaryczne kosztów uzyskania produktu finalnego i bardzo dobrze wpisuje się w politykę ekologiczną Unii Europejskiej nastawionej na znaczne zwiększenie procentowe przetwarzanych tworzyw sztucznych (czytaj: https://argusmaszyny.pl/recykling/recykling-aktualnosci/#Recykling-tworzyw-sztucznych-w-Europie)
Odwiecznym problemem związanym z recyklingiem i przetwarzaniem folii jest objętość materiału poddawanego tym procesom. O ile surowiec pierwotny, czyli folia będąca odpadem, może zostać sprasowana, o tyle folia poddana procesowi mycia i suszeniu zwiększa swoją objętość kilkukrotnie. Spłatkowany materiał po wysuszeniu to zaledwie kilkadziesiąt kilogramów w big bagu i kolejne metry kwadratowe powierzchni magazynowej. Transport tak lekkiego i nieściśliwego materiału, nawet ten wewnątrz firmy, jest wysoce nieopłacalny. W przypadku braku zintegrowanej linii do granulacji z linią do mycia, konieczność transportu materiału po myciu występuje kilkakrotnie w sposób oczywisty podrażając całkowity koszt produkcji (po myciu i suszeniu na magazyn, z magazynu do granulacji).
Firma Argus posiada w swojej ofercie urządzenie do suszenia i jednoczesnego zagęszczania umytej folii (squeezer), które pozwala całkowicie rozwiązać problem z objętością materiału po suszeniu. Wysuszony i zagęszczony produkt, w postaci pelletu, może być podawany bezpośrednio na wytłaczarkę, bez konieczności ponownego rozdrabniania. Urządzenie to montuje się na końcu linii do mycia w miejsce wirówki i suszarki rurowej. Dzięki zastosowaniu squeezera, oprócz zmniejszenia objętości folii dodatkowym plusem jest jej wilgotność na poziomie 2-3% – rzecz tak naprawdę nie do osiągnięcia przy suszeniu powietrzem.
Squeezer może również pracować samodzielnie (poza linią) lub w zestawie ze specjalnym młynem myjącym. Młyn myjący służy, oprócz mielenia folii, do jej mycia lub bardziej precyzyjnie mówiąc do jej płukania. Folia jaką możemy używać w tej konfiguracji urządzeń nie może być brudna, a co najwyżej zakurzona, lekko przybrudzona. Zastosowanie takiego zestawu pozwoli na otrzymanie dużo lepszej jakości produktu końcowego w postaci czystego granulatu.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą .

ARGUS MASZYNY                                                                                                                                         04-05-2018

W celu obejrzenia filmu z naszych odbiorów technicznych maszyn dla klientów, kliknij proszę poniższy link :

https://www.youtube.com/watch?v=wO0i8hXbjn0&t=3s

 

Recykling w Europie- Pakiet Odpadowy GOZ ( Gospodarki o Obiegu Zamkniętym)

Zgodnie z gospodarką obiegu zamkniętego surowce powinny ponownie trafiać na rynek w miejscu ich wytwarzania.
Przyjęty na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego tzw. Pakiet Odpadowy stawia nowe cele przed branżą recyklingu odpadów komunalnych : w 2020 r stopień przetwarzania odpadów ma wzrosnąć do 50 %, aby docelowo w roku 2035 osiągnąć poziom 65 %.
Radykalnym zmianom mają ulec również przepisy dotyczące składowania odpadów komunalnych których ilość do 2035 roku ma zostać ograniczona do 10%.
W Polsce poziom przetwarzania odpadów komunalnych plasuje się w tej chwili na poziomie około 20% . Takie państwa jak Niemcy, Austria czy Belgia już dzisiaj spełniają wyznaczony na rok 2020 cel przetwarzając około 60% wytwarzanych przez siebie odpadów. Postanowieniem Komisji Europejskiej, Polska wraz z 10 innymi państwami ma możliwość skorzystania z wydłużonego o pięć lat dochodzenia do celu na równi z krajami o podobnych do naszego współczynnikach recyklingu odpadów komunalnych : Estonii, Grecji czy Chorwacji.
Europa produkuje ponad 2,5 mld ton odpadów rocznie,mniej niż 1/3 jest ponownie wykorzystywana.
Tego roczny zakaz eksportu do Chin 24 rodzajów odpadów dyscyplinuje nas do natychmiastowego działania. Dotychczas w Polsce jak i w innych krajach Europy problem nadmiaru odpadów był rozwiązywany głównie poprzez ich eksport do Chin. Europa wykorzystywała ten proceder maksymalnie : tylko w 2012 r, Chiny przyjęły 56 % globalnych odpadów plastikowych, szacuje się, iż w kolejnych latach poziom ten mógł osiągać nawet 70%. W ten sposób pozbywaliśmy się kłopotu z sortowaniem i składowaniem, a strona chińska była zadowolona z surowców dobrej jakości- lepszych od swoich rodzimych. Chiny powiedziały wreszcie : STOP! Przyjmowanie około 5 tys. kontenerów tygodniowo ze zmieszanymi odpadami odbywało się kosztem zdrowia ich obywateli jak również środowiska, tym bardziej, że z roku na rok Europa wysyłała coraz więcej odpadów bezwartościowych.
Swoim zakazem Chiny wymusiły na nas przywrócenie równowagi w gospodarowaniu odpadami oraz położenie kresu tak paradoksalnym sytuacją w branży recyklingu w Polsce, jak na przykład skupowanie posortowanych odpadów plastikowych z krajów skandynawskich,a wysyłanie swoich własnych do Azji.
Naprawa systemu recyklingu w Europie pozwoli na zmniejszenie marnotrawstwa zasobów naturalnych,pomoże środowisku jak również przysporzy miejsc pracy: szacuje się,iż ze 100 tys. nowych miejsc pracy w Europie, Polsce przypadnie aż 35%.

 

ARGUS MASZYNY                                                                                                                                        26-04-2018

 

Recykling tworzyw sztucznych w Europie po wejściu w życie nowych przepisów Chin

Wraz z początkiem roku 2018 w życie wszedł zakaz importu do Chin 24 rodzajów odpadów z czterech głównych kategorii : plastików (w tym butelek PET) , niesegregowanej makulatury, odpadów wydobywczych i tekstylnych. Zaostrzono również kontrole jakości wszystkich innych odpadów.
Według informacji podanej przez Genpeace tylko w 2012 r, Chiny przyjęły 56 % globalnych odpadów plastikowych.
Już w 2013 r  w Chinach ruszyła  10-miesięczna kampania :”Zielone ogrodzenie”. Przez cały okres jej trwania udało się zapobiec przyjęcia ponad 58 tys. ton substancji szkodliwych w tym toksycznych znajdujących się w odpadach z zagranicy stąd też decyzja o ustanowieniu zakazu.
Podyktowane troską o środowisko obostrzenia nie zmieniają sytuacji,iż od ponad 25 lat krajowa gospodarka Chin potrzebuje tanich surowców, a zagraniczne odpady stanowią surowiec lepszej jakości od tych krajowych.
W odpowiedzi na te zmiany Parlament Europejski ogłosił już w styczniu strategię która zakłada, iż do 2030 r utylizacja odpadów plastikowych opakowaniowych będzie się utrzymywać na poziomie 55%, a wszystkie rodzaje opakowań będą nadawały się do recyklingu. Jednocześnie zostanie wprowadzony zakaz składowania selektywnie zbieranych odpadów.
Największym eksporterem odpadów plastikowych do Chin była do tej pory Irlandia utrzymując poziom wysyłki na poziomie 95%, tuż za nią plasuje się Wielka Brytania która podobnie do irlandii nie ma możliwości przetwarzania śmieci w swoim kraju.
Pod koniec 2017 r zaobserwowano dwukrotne zwiększenie importu odpadów plastikowych do Malezji,a także do Indonezji, Indii,Tajlandii i Wietnamu gdzie już w styczniu przestano wydawać pozwolenia importowe. Również władze Malezji nie pozostały bierne na zaistniałą sytuację uchwalając prawo wg ktorego importerzy odpadów muszą uzyskać zgody środowiskowe.
Wysyłanie śmieci w kierunku krajów azjatykich i tak nie rozwiązuje problemu gdyż mogą one przyjąć mniej niż jedną trzecią tego co wcześniej wysyłaliśmy do Chin.
Obowiązujące w Chinach nowe przepisy zmuszają kraje europejskie, które do tej pory eksportowały swoje odpady do państwa środka, do rozwijania systemu recyklingu tak aby generowały mniej odpadów i można je było zagospodarować w kraju wytwarzania poprzez produkcję gotowego surowca.

 

ARGUS MASZYNY                                                                                                                           27-03-2018

SEPARATORY (ZOBACZ WIĘCEJ)